Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kimyasal ve Sarf Malzeme Mal Alımı İhalesi

10.6.2019

 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI


Adı: 2019-02 Eczacılık Fakültesi Kimyasal ve Sarf Malzeme Mal Alımı İhalesi

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, 56 kalem kimyasal ve sarf malzeme alımı

Yapılacağı yer: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Kayışdağı Cad. No:32 C Blok Zemin Kat CZ-01 Nolu Derslik 34752 Ataşehir/İstanbul

Tarihi ve saati: 19.06.2019, Saat 10:00

İhale doküman bedeli 100 TL dir. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin T.Garanti Bankası A.Ş. Kozyatağı Kurumsal şubesi TR85 0006 2000 3830 0006 2945 16 nolu hesabına yatırılabilir.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Satınalma Müdürlüğünde görülebilir ve satış bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu karşılığı alınabilir. Ayrıca www.acibadem.edu.tr adresinde görülebilir.

İsteklilerden talep edilen belgeler:

1.  Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi  ve varsa faks numarası

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4. Ticaret sicil gazetesi

5. İlk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş vergi borcu olmadığına, SGK borcu olmadığına, iflas etmediğine, şirketin zorunlu tasfiye kararı almadığına, ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine, ihale yasaklısı olunmadığına, terör suçlarından dolayı hüküm giymediğine dair yazılı beyan, taahhütname

6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

7.  İhale dosyasının satın alındığına dair belge

8. Vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço

9. Gelir tablosu

10. İhale konusu işle ilgili firmaya ait (varsa) imalatçı, distribütör, yetkili satıcı veya bayiliği gösteren belgeler, kalite belgeleri

11. Firma tarafından imzalanan ve kaşelenen,  İhale Komisyonu onaylı Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı

12. Geçici teminat: Teklif edilen bedelin en az %3'ü kadar geçici teminat alınacaktır

İhale dosyası teslim yeri: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,
Kayışdağı Caddesi No:32, A Blok Kat:2 PK:34752 Ataşehir /İstanbul

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 19.06.2019, Saat 09:00

 

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul