Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

TÜBITAK Projeleri

Tamamlanmış Projeler

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı
Prof. Dr. Hüseyin Özcan Çakmak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Enjekte Edilebilen Kıkırdak Üretimi
Prof. Dr.Hacer Özgen Narcı Sağlık Yönetimi Hastane Endüstrisinde Rekabetin Verimliliğe Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Aysel Özpınar Tıbbi Biyokimya Farklı İllerden Toplanan İçme Sularında Tiroid Bezine İyot Alımını Engelleyen Perklorik Asit (ClO4-) Düzeylerinin HPLC-MS/MS Yöntemiyle Belirlenmesi
Doç. Dr. Banu Coşar Göz Hastalıkları Deneysel Pseudomonas Kornea Ülserinde Çapraz Bağlama Tedavisinin Etkinliği
Doç Dr. Abdurrahman Coşkun Tıbbi Biyokimya Transplantasyon öncesi kullanılan karaciğer ve böbrek koruma solüsyonlarının proteomik analizi
Dr. Öğr. Üyesi Cemaliye Akyerli Boylu Tıbbi Biyoloji Hepatosellüler Karsinoma Gelişiminde Rol Oynayan Bir Çevresel Faktör Aflatoksinin Yol Açtığı Genetik Değişikliklerin Araştırılması
Doç. Dr. Koray Özduman Beyin ve Sinir Cerrahisi Beynin Düşük "Gradeli" Hemisferik Gliomlarında Genetik Bozukluklar MR'da Görünen Tümör Sınırlarının Dışına Taşar mı?
Prof. Dr. Kültegin Ögel Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisinde Bireyselleşitirilmiş Tedavi Planı Oluşturulacak Web Temelli Aracın Geliştirilmesi
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim DNA Karma Yöntemi İle Endüstriyel Uygulamalar İçin Farklı Lipaz Ve Selülaz Veritabanı Ve Kütüphanesinin Oluşturulması
Sevim Dalva Aydemir Moleküler Biyoloji ve Genetik
Identification of epigenetic drug(s) that impact cell proliferation in tumor cell lines with different origin that harbor C288T mutation on hTERT Promoter and characterization of their effects on tumor cell proliferation and viability.
Doç. Dr. Serkan Deveci Tıp Fakültesi Silika Yapılı Nanopartiküllerin Spermatogenez Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Ayşe Sesin Kocagöz
Tıp Fakültesi
İzlenebilir Değişken Alanlı Elektroforez
Uzm. Dr. Ayşe Ebru Kılavuzoğlu Tıbbi Biyoloji Kadınlarda Dönemsel Kan Östrojen Düzey Değişikliklerinin Kornea Üzerine Etkisi
Doç. Dr. Abdurrahman Coşkun Tıbbi Biyokimya
Modifiye University Of Wisconsin Solüsyonunun Sıçan Böbrek Dokusu Saklama Süresine Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Devrim Öz Arslan Biyofizik Bilim Dalı Kardiyolipin Ve Otofaji Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu Moleküler Biyoloji ve Genetik
Kanser Tedavisine Yönelik DNA Polimeraz Gama Enzimini Hedefleyerek Mitokondriyel Baz Eksizyon Tamir Mekanizmasını Bloke Eden Küçük Molekül İnhibitörlerinin Belirlenmesi Ve Etkinliklerinin Saptanması
​​Dr. Öğr. Üyesi Fatma Beste Kınıkoğlu Erol Tıbbi Biyoloji ABD Üç Boyutlu Ve Vaskülarize Bir Yapay İnsan Ağız Mukozası Geliştirilmesi​​​​​​​​​​
Dr. Öğr. Üyesi Emel Baloğlu Farmokoloji Hipoksik kardiyomiyositlerde HIF-2? geninin Na/K-ATPaz pompasının ekspresyon ve fonksiyonuna etkisinin incelenmesi​​​​​​​​​​
Prof. Dr. M. Murat Şamlı Bursa Acıbadem Hastanesi Prostat Kanserinde Paclitaxel'In Mirna Ve Gen Expresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması
Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz Deri ve Zührevi Hastalıklar Akne Vulgaris Etyolojisinde Epidermal Büyüme Faktörü, Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü Miktarı, İfadesi ve Epidermal Büyüme Faktörü Reseptör Gen Polimorfizmlerinin Arastırılması
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya Beyin Ekstraselüler Matrisinin Nörodejenerasyondaki Rolünün Alzheimer'da Araştırılması (Slovenya)
Dr. Öğr. Üyesi Devrim Öz Arslan Biyofizik Hasarlı PC12 Hücrelerinde Sitidin 5’-difosfokolin’in (CDP-Ch) Otofaji ve Mitofaji Üzerine Etkisinin İncelenmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yücel Histoloji-Embriyoloji Polimerik hücre taşıyıcıların topografisinin ve meningeal hücrelerin mezenkimal kök hücre farklılaşması üzerine etkileri
Prof. Dr. Güldal Süyen ​​​​​Fizyoloji OPTOSİS: İnme Sonrası Hareketin Geri Kazanılması İçin Taşınabilir Optik Beyin Bilgisayar Ara Yüzü ve Ortezis Sistemi
​Dr. Öğr. Üyesi Mehmed Buğrahan Bayram Tıp Mühendisliği Asgari Sayıda Elektroensefalografi Elektrotu Kullanarak Beyin-Bilgisayar Arayüzü Uygulaması Hazırlığı
​Dr. Öğr. Üyesi Hande Argunşah Bayram Tıp Mühendisliği Biyolojik Geri Bildirimin Koşu Esnasında Diz Eklemi Biyomekaniğine ve Kalp Ritmine Olan Etkisi​​​​​​​​​​
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya​​​​​ Nörodejeneratif Beyin Dokusundaki Protein Değişkliklerin MALDI-MS Görüntüleme Tekniği ile Belirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kolgazi Fizyoloji Sıçanda Endotoksemi Modelinde Vagal Stimulasyonun Olası Anti-enflamatuvar Etkileri ve bu Anti-enflamatuvar Etkilere Ghrelin, Oreksin ve Nesfatin-1 Peptitlerinin Rolü
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya
Demans Için Yaygın Kullanılabilecek Bir Tarama Testinin Standardizasyonu, Bazı Çevresel Risk Etmenlerinin Tespiti Ve Biyolojik Belirteçlerin Araştırılması
Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Tıbbi Mikrobiyoloji Biyolüminesans Temelli Hızlı Antimikrobiyal Duyarlılık Saptama Kiti ve Aygıtı
Prof. Dr. Aysel Özpınar Tıbbi Biyokimya Benign ve Malign Tiroid Nodüllerinin Proteomik Profillerinin MALDI-Görüntüleme Yöntemi ile Belirlenmesi
Prof. Dr. Uğur Özbek Tıp Fakültesi Febril Nöbet Sonrası Epileptogenez Sürecinin Araştırılması.
Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sporadik Alzheimer Hastalığı için Yeni Bir Genetik Faktörü Olarak Baz Eksizyon Tamir Genlerinin Genetik Varyantlarının Taranması ve Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal
Tıbbi Biyokimya
Yeni Nesil Kütle Spektrometresi Görüntüleme Teknolojisi ile Klinik Tarama ve Tanı Metotlarının Geliştirilmesi
Prof. Dr. Ata Akın
Tıp Mühendisliği
İstanbul Biyotasarım Merkezi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Aslıhan Durer Tıbbi Biyokimya Metavinculin’in Kalp Kas Hücrelerindeki Protein Bağlanma Partnerlerinin Saptanması ve Splice-İsoformu Olan Vinculin ile Karşılaştırılması​​​​​​​​​​​​
Doktora Sonrası Ceyhun Ekrem Kırımlı Tıp Mühendisliği Piezoelektrik Levha Biyosensörü ile TP53 geni 249T noktasal mutasyonunun İdrardan Erken Teşhisi​​​​​​​​​​​​
Doç. Dr. İkbal Agah İnce Tıbbi Mikrobiyoloji
Gribal Enfeksiyonlarda Epigenetik Kontrol Mekanizmaların Araştırılması
Doç. Dr. Salih Haluk Özsarı Sağlık Bilimleri Fakültesi Acıbadem Üniversitesi Girişimcilik Ve İnovasyon Sertifika Eğitimi
Prof. Dr. Fehime Aksungar Tıbbi Biyokimya Nöron Hücrelerinde, Uzun Süreli Açlık Modelinin, Enerji Metabolizması Ve Mitokondrial Fonksiyonlara Etkileri
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman ​​​​​Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Kolon Kanseri Etiyolojisindeki Epigenetik Ve Diğer Faktörler Ile Bu Faktörlerin

Hedeflediği Önemli Yolakların Belirlenmesi

Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim​​​​​ In vitro ve In siliko yontemlerin kombinasyonuyla hedeflendirilmis anti kanser ilaci gonderilmesi icin peptid tasarimi
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Oktay Moleküler Biyoloji ve Genetik
Gliomalara Yatkınlık Sağlayan 8q24.21 Bölgesindeki SNP’lerin Moleküler Mekanizmalarının Ortaya Çıkarılması
Prof. Dr. Ahmet Özbilgin( Celal Bayar Üniversitesi ) Tıbbi Mikrobiyoloji Leishmania tropica’da Antimon Direnci Gelişiminden Sorumlu Gen Ekspresyon Regülasyonunun Moleküler Mekanizmasının Belirlenmesi."
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya Nörodejeneratif Mekanizmaların Başlangıcının 5XFAD Transgenik Alzheimer Hastalığı Fare Modelinde Proteomik Yöntemlerle Araştırılması
Prof. Dr. Ükke Karabacak Hemşirelik Ventrogluteal Alana Intramüsküler İlaç Uygulamada Ölçüm Aracı Geliştirme ve Simülasyonu
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ağırbaşlı Tıbbi Biyoloji Postmenopozal kadınlarda D vitamini ile lökosit telomer uzunluğu arasındaki ilişkinin araştırılması
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Bacillus Thermocatenulatus Lipazının (Btl2) Endüstriyel Uygulamalarda Kullanmak Üzere Protein Mühendisliği Yöntemleri ile Organik Çözücüler Içerisinde Daha Iyi Çalışır Hale Gelmesinin Sağlanması (Slovenya)


Devam Eden Projeler

1001 Araştırma Projeleri
Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Prof. Dr. Ahmet Özbilgin( Celal Bayar Üniversitesi ) Tıbbi Mikrobiyoloji Leishmania tropica’da Antimon Direnci Gelişiminden Sorumlu Gen Ekspresyon Regülasyonunun Moleküler Mekanizmasının Belirlenmesi." Özgür Kurt ve Işın Akyar , Yusuf Özbel (Ege Üniversitesi), Hatice Ertabaklar (Adnan Menderes Üniversitesi), Fadile Yıldız Zeyrek (Harran Üniversitesi), Mehmet Harman (Dicle Üniversitesi), Gülnaz Çulha (Mustafa Kemal Üniversitesi), İpek Östan Ural (Celal Bayar Üniversitesi), Yavuz Yeşilova (Harran Üniversitesi), Tanıl Kocagöz (Danışman), Seray Özensoy (Danışman, Ege Üniversitesi), Cumhur Gündüz (Danışman, Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya
Nörodejeneratif Mekanizmaların Başlangıcının 5XFAD Transgenik Alzheimer Hastalığı Fare Modelinde Proteomik Yöntemlerle Araştırılması Mete Bora Tüzüner (Acıbadem Labmed)
Prof. Dr. Özgür Kurt Tıbbi Mikrobiyoloji
Türkiye'de yerli bir viseral leishmaniasis olgusunda ilk kez tanımlanan Leishmania donovani / L. infantum hibridinin ayrıntılı genomik ve proteomik karakterizasyonu ile in vivo koşullardaki patojen etkilerinin ve oluşturduğu immün yanıtın fare modelinde L. donovani ve L. infantum'un referans suşlarıyla karşılaştırmalı analizi Sinem Öktem Okullu, Ümit İNCE, Fadile Yıldız Zeyrek, O.Uğur Sezerman, Özge Can, Z.Tanıl Kocagöz
Dr. Öğretim Üyesi Deniz Yücel Histoloji Embriyoloji
Doku Mühendisliği Yöntemleriyle Katmanlı, Tübüler, Küçük-Orta Çaplı Damar Dokusu Geliştirilmesi Vasıf Hasırcı, Halime Kenar
Prof. Dr. Hasan Faruk Buyru Tıp Fakültesi
Erken Yumurtalık Yetmezliğinde Yumurtalık Folikullerinin Femtosaniye Lazer Sistemi İle Minimal Girişimsel Olarak Aktivasyon Ercan Baştu(Araştırmacı), Bahar Yüksel Özgör(Danışman), Onur Ferhanoğlu(Danışman), Seydi Yavaş(Danışman), Mehmet Burçin Ümlü(Danışman)
Dr. Öğretim Üyesi Nihan Ünübol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Biyofilm oluşturan bakterilere özgü geliştirilecek peptit antibiyotikler ve yenilikçi yüzey bağlama stratejileri kullanılarak antimikrobiyal kateterlerin geliştirilmesi Özgül Gök, Tuğba Özal İldeniz, Yeşim Gürol, Tanıl Kocagöz, Sesin Kocagöz, Tarık Eren
Dr. Öğretim Üyesi Sinem Öktem Okullu Tıbbi Mikrobiyoloji ABD
Dış Zar Inflamatuvar Protein A (Oipa)nın Açık Ve Kapalı Olduğu H. Pylori Suşları ile Enfekte Mide Organoid Modelindeki Protein Profillerinin Belirlenmesi ve bu profillerin Oipa nın açık ve kapalı Olduğu Suşlar ile Enfekte Hasta Mide Dokularında Maldi Görüntüleme Yöntemi ile Elde Edilecek Protein Profilleri ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Aysel Özpınar ,Prof. Dr. Arzu Tiftikçi, Prof. Dr. Ümit İnce, Doç. Dr. Aytaç Erman, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Uçal
Doç. Dr. Emel Baloğlu Tıbbi Farmakoloji
İskemik Kalp Hastalığı Modelinde Na+/K+-ATPaz Pompası ile Etkileşen Proteinlerin Saptanması Dr. Öğr. Üyesi Evren Kılınç(Araştırmacı), Doç. Dr. Emel Timuçin(Araştırmacı), Doç. Dr. Zeynep Aslıhan Durer(Danışman)
Doç.Dr. Emel Timuçin Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Aurora A/N-MYC Kompleksini Hedefleyen Yarı Akılcı Peptit Tasarımı ve Deneysel Doğrulamaları Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Timuçin (Araştırmacı), Dr. Öğr. Üyesi Özgür Gül (Araştırmacı), Doç. Dr. Emel Baloğlu (araştırmacı), Prof. Dr. Koray Özduman(Danışman)
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Türkiye’deki Primer Siliyer Diskinezi (PSD) hastaları için tanı metotlarının geliştirilmesi ve uygun gen panellerinin oluşturulması Özlem Tuğçe Kaya(Araştırmacı), Prof. Dr. Pınar Ata(araştırmacı), Uzman Dr. Ela Erdem(Araştırmacı), Prof. Dr. Serap Şirvancı(Danışman),),
Prof.Dr. Meltem Müftüoğlu Medikal Biyoteknoloji
Mitokondriye Hedefli İlaç Yüklü Nanotaşıyıcı Sistemlerin Yanlış Eşleşme DNA Tamir Mekanizması Hasarlı Kolon Kanseri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Özgül Gök (Araştırmacı), Yasemin Uzuner (Araştırmacı), Devrim Öz Arslan (Danışman), Sedef Erdal (Danışman)
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kolgazi Fizyoloji
Kronik Kolite Bağlı İnflamasyon ve Enterik Sinir Sistemi Dejenerasyonu Üzerine Akkermansia Muciniphila’nın İyileştirici Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Sinem Öktem Okullu(Araştırmacı), Prof. Dr. Serap Arbak(Araştırmacı), Ekin Demir, Merve Açıkel Elmas, Özgür Yılmaz


1002 Hızlı Destek Programı
Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Öğr. Gör. Özgül Öztürk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Diz Osteoartriti Olan Olgularda "Hareketin Gözlemlenmesi” Yönteminin Ağrı, Fonksiyonel Düzey ve Beyin Hemodinamiği Üzerine Etkileri
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Burcu Erdoğan(Araştırmacı)
Doç. Dr. Özge Can Tıp Mühendisliği
IgG Yapısındaki Terapötik Monoklonal Antikorun Antijen Bağlanma Özelliklerinin Belirlenmesi için Yüzey Plazmon Rezonans Sistemiyle Validasyonlarının Yapılarak Metot Geliştirilmesi
Arş. Gör. Ecem Cengiz Örkü Beslenme ve Diyetetik
Aspartam, Asesülfam K Sakarin ve Sükraloz Tanlandırıcılarının
Glukoz Toleransı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Prof. Dr. Murat Baş, Prof. Dr. Güldal Süyen
Doç. Dr. Emel Baloğlu Tıbbi Farmakoloji
Kronik Hipoksik Kardiyomiyositlerde Na+/K+-ATPaz Proteinin Hücre içi Lokalizasyonunda HIF’lerin Rolünün Araştırılması’
Dr. Öğr.Üyesi Evren Kılınç(Araştırmacı)


1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
M. Zeki Durak ( Yıldız Teknik Üniversitesi) Tıbbi Mikrobiyoloji Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE) İnfeksiyonlarının Yüzey Plazmon Rezonans Tabanlı Kit Sistemi ile Hızlı ve Hassas Olarak Belirlenmesi Işın Akyar Aysel Karataş (Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları) Burcu Ekim (Gazi Üniversitesi) Onur Karatuna (Danışman) Aykutlu Dana (Danışman, Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu Moleküler Biyoloji ve Genetik
Özgün 2-indolinon bileşiklerinin anti-interlökin 1 ve kemoterapötik ilaçlar olarak geliştirilmesi-Alt proje 2: DNA tamir inhibitörlerinin polipsiz kalıtsal kolon kanseri (MLH1 gen defekti) tedavisi için yeni bir ilaç olarak geliştirilmesi. Cengiz Yakıcıer, Burak Erman (Koç Üniversitesi), Nilgün Karalı (İstanbul Üniversitesi), Batu Erman (Sabancı Üniversitesi), Gökçe Cihan Üstündağ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün Tıp Fakültesi
Esnek Endoskopi Amaçlı Robotik Sistem Diler Kitapçıoğlu, Pelin Çelikbilek Erkasap,Mehmet Emin Aksoy
Dr. Öğr. Üyesi Emre Deniz

Moleküler Biyoloji ve Genetik Kanser Tedavilerinde Sitotoksik İlaçlara Karşı Gelişen Direnç Mekanizmalarının CRISPR/Cas9 Teknolojisi Kullanılarak Genom Düzeyinde Taranması ve Modellenmesi Zeynep Tokcaer Keskin (Araştırmacı), Meltem Müftüoğlu (Danışman), Cengiz Yakıcıer (Danışman), Batu Erman (Danışman/Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Alp Dinçer Tıp Fakültesi
Glial Beyin Tümörlerinin Genetik, Metabolik ve Histopatolojik Özelliklerini Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Non-invaziv Olarak Gösterebilecek Tanısal Ürün Geliştirilmesi Koray Özduman, Alpay Özcan, Özge Can (Danışman), Esin Öztürk Işık (Boğaziçi Üniversitesi)
Doç. Dr. Özge Can Tıp Mühendisliği
Doğadan Esinlenerek Antimikrobiyal Peptit ve Benzerlerinin Geliştirilmesi Tanıl Kocagöz, Güldal Süyen, Serap Arbak, Tuğba Arzu Özal İldeniz, Tarık Eren (Yıldız Teknik Üniversitesi), Deniz Bayçın Hızal (Turgut İlaçları A.Ş.), Ahmet Emin Atik , Recep Serdar Alpan, Yiğit Erdemgil, Zeynep Zülfiye Yıldırım Keleş
Prof. Dr. Aysel Özpınar Tıbbi Biyokimya
Multiple Skleroz Hastalığında Perisitlerin Rolünün Hastalık Alt Tiplerinde Araştırılarak Klinik Tarama Sistemi Geliştirlmesi Doç. Dr. Murat Kürtüncü, Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal


1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Projeleri

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Prof. Dr. Tanıl KOCAGÖZ Tıbbi Mikrobiyoloji
Biyobenzer TNF-Alfa Blokörü Üreten Hücre Hatlarının Geliştirilmesi Meltem Müftüoğlu, Özge Can, Doruk Engin (Ankara Biyoteknoloji Enstitüsü)


1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Aslı Semerci Moleküler Biyoloji ve Genetik
Protein miktar analiziyle Alzheimer Hastalığı erken tanısı için yöntem geliştirme (Proje no. 2150405) Danışman Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu


1601 Çağrı Programı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Şeyma Merve Erdoğan Araştırma Projeleri Ofisi Acıbadem Üniversitesi BİGG Projesi Duygu Tekin, Cengiz Kurtoğlu


2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Tuğçe Bozkurt Moleküler Biyoloji ve Genetik
MSH2 Gen Mutasyonunun Neden Olduğu Kalıtsal Polipsiz Kolon Kanser Hücresini Seçici Olarak Öldüren Molekülün Araştırılması Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu (Danışman)
Çağla Akduman Tıp Fakültesi Sporadik Alzheimer hastalığında DNA tamir genlerinin epigenetik regülasyonu Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu (Danışman)


2515 COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya
Alzheimer Hastalığı'nda Periferal Mitokondriyal Disfonksiyon Ebba Lohmann(Danışman), Haşmet Ayhan Hanağası(Araştırmacı), Zeynep Gamze Güven(Araştırmacı), Gülsen Yıldız(Araştırmacı)
Dr. Nafiye Çiğdem Aktekin
Yabancı Diller
Kuşaklararası Dayanışmanın Aile ve Okul Bileşenleri ile İlişkisi 
Dr. Öğr. Üyesi Utkun Aydın(Danışman) , Dr. Hatice Çelebi(Araştırmacı)


3001 Başlangıç AR - GE Projeleri

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Doç. Dr. Alpay Özcan Meslek Yüksekokulu, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntülemeden Elde Edilen Mikroyapı Simülasyonları ve Tarayıcının İşarete Etkilerinin Modellenmesi
Doç. Dr. Zeynep Aslıhan Durer Biyofizik Atg3 Proteininin Özgün Etkileşim Partnerlerinin Araştırılması Devrim Öz Arslan, Beki Kan, Emel Timuçin (Danışman)


3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Projeleri

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ağırbaşlı Tıbbi Biyoloji Yüksek Dansiteli Lipoprotein-Kolesterol (HDL-K) Seviyelerinin Otofaji ile İlgili Genlerin İfadesi ile İlişkisi Evren Kılınç, Devrim Öz Arslan (Danışman)
Dr. Öğretim Üyesi Sinem Öktem Okullu Tıbbi Mikrobiyoloji Helicobacter Pylori'nin Patogenezinde Etkili Olduğu Bilinen ve Aşı Hedefi Potansiyeli Olan Dış İnflamatuvar Protein A (Oipa, Outer İnflammatory Protein A) nın Mide Epitel Yüzeyine Bağlanmasında Rol Alan Olası Etkileşim Proteinlerinin Saptanması Tanıl Kocagöz, Özge Can, Deniz Baycın (Turgut İlaç, Danışman)
Doç. Dr. Zeynep Aslıhan Durer Biyofizik (Tıp) Biyokimya (Eczacılık) Vinkülin izoformlarının kas hücrelerindeki işlevsel farklılıklarının belirlenmesi Devrim Öz Arslan, Beki Kan (Danışman), Zehra Sayers (Sabancı Üniversitesi, Danışman)
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kanlıdere Eczacılık Temel Bilimleri Kimyasal Modifikasyonlu Oligonükleotitlerden Biyokatalizör Hazırlanması ve Enantiyoseçici Karbonhidrat Sentezinde Kullanılması Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Sarıgül(Araştırmacı)

TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal
Tıbbi Biyokimya
Alzheimer Hastalığı Tedavisine Yönelik Yeni Doğal Bileşiklerin Tanımlanması ve Nörodejenerasyon Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (Polonyo)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yalçın Günay(Araştırmacı)
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Bacillus Thermocatenulatus Lipazının (Btl2) Endüstriyel Uygulamalarda Kullanmak Üzere Protein Mühendisliği Yöntemleri ile Organik Çözücüler Içerisinde Daha Iyi Çalışır Hale Gelmesinin Sağlanması (Slovenya)
Aslı Yenenler, Günseli Bayram Akçapınar
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Üçlü Negatif Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedaviye Yanıtın Matematiksel Modeller Ve Hayvan Deneyleriyle Tespit Edilmesi 
Meltem Müftüoğlu (Araştırmacı), Gül Başaran (Araştırmacı)
Prof. Dr. Nurdan Tözün
İç Hastalıkları
Helicobacter Pylori ve Kolibaktin/Genotoksin Üreten Escherichia Coli Saptama İçin Polimeraz Zincirleme Tepkimesi Yöntemlerinin ve Virülans Faktörleri İle Hastalıklar Arasındaki İlişkiyi Belirleyen Biyoinformatik Modellerin Geliştirilmesi 

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul